Tag: flights

How do you get to Zhangjiajie?

Zhangjiajie as a major tourist city, Located in the western part of Hunan Province,Relatively remote, so travel to Zhangjiajie people, How do you get to zhangjiajie: from big cities like beijing, shanghai, guangzhou,  you can take flights or train to zhangjiajie. Has been opened to travel to more than 35 cities across the country flights, …